DBTEAMLOGSharedLinkCopyTypeSerializer

@interface DBTEAMLOGSharedLinkCopyTypeSerializer : NSObject

The serialization class for the SharedLinkCopyType struct.