DBTEAMLOGSharedContentAddLinkExpiryTypeSerializer

Objective-C

@interface DBTEAMLOGSharedContentAddLinkExpiryTypeSerializer : NSObject

Swift

class DBTEAMLOGSharedContentAddLinkExpiryTypeSerializer : NSObject

The serialization class for the SharedContentAddLinkExpiryType struct.