DBTEAMLOGSharedContentAddLinkExpiryTypeSerializer

@interface DBTEAMLOGSharedContentAddLinkExpiryTypeSerializer : NSObject

The serialization class for the SharedContentAddLinkExpiryType struct.