DBTEAMLOGDomainInvitesSetInviteNewUserPrefToYesTypeSerializer

@interface DBTEAMLOGDomainInvitesSetInviteNewUserPrefToYesTypeSerializer
    : NSObject

The serialization class for the DomainInvitesSetInviteNewUserPrefToYesType struct.