DBTEAMLOGSharedContentCopyTypeSerializer

Objective-C

@interface DBTEAMLOGSharedContentCopyTypeSerializer : NSObject

Swift

class DBTEAMLOGSharedContentCopyTypeSerializer : NSObject

The serialization class for the SharedContentCopyType struct.