DBTEAMLOGSmartSyncOptOutPolicySerializer

Objective-C

@interface DBTEAMLOGSmartSyncOptOutPolicySerializer : NSObject

Swift

class DBTEAMLOGSmartSyncOptOutPolicySerializer : NSObject

The serialization class for the DBTEAMLOGSmartSyncOptOutPolicy union.