DBTEAMLOGDomainInvitesSetInviteNewUserPrefToYesTypeSerializer

Objective-C

@interface DBTEAMLOGDomainInvitesSetInviteNewUserPrefToYesTypeSerializer
    : NSObject

Swift

class DBTEAMLOGDomainInvitesSetInviteNewUserPrefToYesTypeSerializer : NSObject

The serialization class for the DomainInvitesSetInviteNewUserPrefToYesType struct.